مشر اسفندیار او محمود خان اچکزي صېب ته پرانستی لیک 

لیکوال / ډاکټر همدرد یوسفزی  د لوې وطن لوې مشرانو نېکې هېلې او دعاګانې … د وطن ناورین … ژوبل ژوبل کورونه او پرهر پرهر زړونه …. د پښتون وطن د اندام اندام کلیو او باڼدو نه د څړ…

Source: مشر اسفندیار او محمود خان اچکزي صېب ته پرانستی لیک 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s